Svenska skolan logga
Framsidan

Välkommen till Svenska Skolföreningen i Kuala Lumpur!

Bild på klassrum

Svenska Skolföreningen i Kuala Lumpur erbjuder kompletterande undervisning i svenska för barn i klass F - 6.

Språk är inte bara ett sätt att kommunicera, språk är en länk till vår kultur och identitet. Svenska Skolföreningens verksamhet har som syfte att upprätthålla och utveckla barnens kunskaper inom svenska språket, svenskt samhälle och kultur samt att stärka barnens identitet.

Skolan bedriver verksamhet i enlighet med skolverkets kursplan för kompletterade svenskundervisning.

Vi strävar efter att den svenska skolan ska vara både rolig och lärorikt samt en mötesplats för svensktalade barn. Svenska Skolföreningen i Kuala Lumpur välkomnar alla barn som lever i familjer där svenska är ett levande språk och där minst en förälder är svensk medborgare.

"Undervisningen i svenska syftar till att stärka elevernas uppfattning om sin identitet och vidmakthålla och vidareutveckla sådana kunskaper som underlättar för eleverna att komma tillbaka till Sverige."

(Ur Skolverkets information om Svensk utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar och kompletterande svensk undervisning.)

Bild på rast

Om skolan

Svenska skolan i Kuala Lumpur drivs av Svenska Skolföreningen i Kuala Lumpur, bildad 1979. Verksamheten finansieras med statsbidrag från skolverket samt med föräldrarnas bidrag i form av terminsavgifter.

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som hålls under februari månad. Den löpande verksamheten sköts av lärarna och en styrelse som består av sex till åtta ledamöter. Under året hålls 9-10 styrelsemöten och lärarmöten.

Undervisningen

Svenska Skolföreningen erbjuder ett tvåtimmars lektionstillfälle per vecka. Undervisningen sker på onsdagar mellan kl 15:45 och 17:15. Vi startar varje lektionstillfälle med att träffas kl 15:00 och äta mellanmål tillsammans i kafeterian. Det är en bra möjlighet för barnen att lära känna varandra och knyta kontakter. De får tillfälle att använda svenska språket även i andra situationer än i klassrummet och det ger barnen en bra övergång från undervisning på engelska till svenska.

Lektionernas innehåll och upplägg för de olika grupperna varierar beroende på åldersgrupp och planeras i enlighet med Skolverkets kursplan för kompletterande svenskaundervisning. Förutom den planlagda undervisningen så anordnar föreningen aktiviteter utanför skolan t ex brännboll, simdagar etc. Luciafirande/julavslutning på skolan och traditionell skolavslutning är andra uppskattade arrangemang.

Bild på fika

Lektioner och kursplaner

Svenska skolan i Kuala Lumpur driver verksamhet i enlighet med Skolverkets riktlinjer för kompletterande svenskundervisning. Våra byggstenar är Skolverkets kursplan som vi konkretiserar i vår årsplanering utifrån barnens behov och intresse.

Besökare sen 2011: 0 0 2 4 3